Dokumenti

Zakoni

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak ,123/17 i 98/19)
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 , 4/18, 96/18 i 112/19)
 4. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
 5. Uredba o klasifikaciji radnim mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14)
 6. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 7. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
 8. Zakon o upravnim sporovima ('Narodne novine' broj 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17)
 9. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16 i 98/19)
 10. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19)
 11. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13–pročišćeni tekst , 57/15 i 98/19)
 12. Zakon o pravu na pristup informacijama ('Narodne novine' broj 25/13 i 85/15)
 13. Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) )
 14. Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka(„Narodne novine“ broj 42/18)

 

Strateški dokumenti

 1. Odluka o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 32/13, 7/17-ispravak, 41/18, 4/19 - pročišćeni tekst odredbi za provođenje PPPGŽ)
 2. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/16)
 3. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 32/19)
 4. Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za 2016.-2020. ("Službene novine" broj 34/15)
 5. Deklaracija o opstojnosti Gorskog kotara ("Službene novine" broj 8/14)
 6. Deklaracija o gospodarenju otpadom ("Službene novine" broj 36/14)
 7. Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za 2013.-2020. (ŽS 7.02.2013.)
 8. Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. - 2020. godine ("Službene novine" broj 28/16) i cjelokupni tekst
 9. Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 31/05),
 10. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2019. – 2022. godine ("Službene novine" broj 22/19)
 11. Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 21/15)
 12. Strategija razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020. ("Službene novine" broj 18/16)
 13. Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za period 2017.-2019. godine ("Službene novine" broj 28/16)
 14. Program provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. ("Službene novine" broj 34/16)
 15. Strategija razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17)
 16. Socijalni plan Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020. („Službene novine“ broj 7/17)
 17. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017. – 2020. godine (ŽS, 27.7.2017.)
 18. Strateški plan Primorsko-goranske županije za realizaciju projekta Županija-prijatelj djece za razdoblje od 2018. do 2020.g. (ŽS, 16.4.2018.)
 19. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu PGŽ za razdoblje 2018. do 2022.g. (Ž, 18.6.2018.)
 20. Akcijski plan suzbijanja korupcije na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2020. godine ("Službene novine“ broj 36/18)
 21. Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran ("Službene novine“ broj 38/18)
 22. Akcijski plan za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019. („Službene novine“ broj 22/18)
 23. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 32/19)
 24. Komunikacijska strategija za izradu i provedbu plana razvoja Primorsko-goranske županije (Ž 9.3.2020.)

Proračun

 1. Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu  ("Službene novine" broj 29/19 )
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu("Službene novine" broj 29/19i 8/20)
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj 14/19
 4. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 14/19 i 27/19 )

 

Županijska skupština - temeljni akti

 1. Statut Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20)
 2. Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst)
 3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 29/19)
 4. Odluka o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 1/11, 30/12, 36/13 i 30/19)
 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2020. godinu ("Službene novine" broj 2/20)
 6. Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/17, 5/18)
 7. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji, ("Službene novine" broj 32/19)
 8. Odluka o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 36/14)
 9. Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 9/10 i 30/16)
 10. Odluka o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 10/11)
 11. Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 9/15)
 12. Odluka o porezima Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 33/01, 34/16)
 13. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 4/19)
 14. Odluka o sklapanju Sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 29/19)
 15. Pravila sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama („Službene novine“ broj 7/20)

 

Županijska skupština - akti

 1. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 37/15, 4/16-pročišćeni tekst)
 2. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12 i 19/19)
 3. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju ("Službene novine" broj 14/11, 9/1528/1630/17 i 34/17-pročišćeni tekst i 15/18)
 4. Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu ("Službene novine" broj 35/12, 31/13 i 39/14)
 5. Odluka o zaštiti izvorišta na području Gorskog kotara ("Službene novine" broj 8/14)
 6. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku ("Službene novine" broj 17/07)
 7. Odluka o zaštiti izvorišta na području Liburnije i zaleđa ("Službene novine" broj 39/14)
 8. Odluka o zaštiti izvorišta na crikveničko-vinodolskom području ("Službene novine" broj 30/16) 
 9. Odluka o zaštiti izvorišta na otoku Rabu ("Službene novine" broj 32/15)
 10. Odluka o zaštiti izvorišta Zdiška, zagorska Mrežnica, Vrelo i Krakar ("Službene novine" broj 19/18)
 11. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka ("Službene novine" broj 16/13)
 12. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere ("Službene novine" broj 15/16)
 13. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/10, 9/14 i 17/15)
 14. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 "Tramuntana" ("Službene novine" broj 19/14)
 15. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta VIII/129 "Dubračina" ("Službene novine" broj 25/16)
 16. Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta VIII/102 "Rab" ("Službene novine" broj 25/16)
 17. Odluka o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih otvorenih lovišta na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/16)
 18. Odluka o produljenju ugovora o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104-„Veli Lošinj“ ("Službene novine" broj 43/18)
 19. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Službene novine" broj 34/15)
 20. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16 i 34/17)
 21. Odluka o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica - Šilo ("Službene novine" broj 11/16 i 30/16)
 22. Odluka o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab - Lun ("Službene novine" broj 11/16 i 30/16 i 26/17)
 23. Odluka utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška ("Službene novine" broj 43/18)
 24. Odluka o prihvaćanju sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta "Primorsko-goranska županija - prijatelj djece" ("Službene novine" broj 28/16)
 25. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini ("Službene novine" broj 30/16)
 26. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 12/18)
 27. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2019. godini ("Službene novine" broj 8/19) 
 28. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 5/18)
 29. Odluka o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/18 i 8/19 i 14/19)
 30. Zaključak i Odluka o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/18)
 31. Zaključak i Odluka o prihvaćanju usklađenog Plana zaštite od požara Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/18)
 32. Odluka o prestanku važenja Odluke o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 43/18)
 33. Odluke o visini turističke pristojbe za 2020. godinu za gradove i općine s područja Primorsko-goranske županije ( Odluke će biti objavljene u Službenim novinama broj 22. od 13. rujna 2019. godine)
 34. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor zdravstvenih ustanova („Službene novine“ broj 19/19 )
 35. Odluka o podmirenju troškova pokopa posmrtnih ostataka umrle osobe u slučaju ne preuzimanja tijela u roku 48 sati od nastupa smrt („Službene novine“ broj 29/19 )
 36. Odluka o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite Primorsko-goranske („Službene novine“ broj 2/20 )
 37. Odluka o ustrojstvu postrojbe civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 2/20 )

 

Županijska skupština –  radna tijela

 1. Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih ("Službene novine" broj 22/14)
 2. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije  ("Službene novine" broj 43/18)
 3. Odluka o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ("Službene novine" broj 17/07, 31/13)
 4. Odluka o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, ("Službene novine" 14/19)
 5. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 8/20)
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 5/17 i 26/17)
 7. Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 20/05, 35/07, 11/16)
 8. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 11/16)
 9. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 2/05, 26/09)
 10. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 7/17)
 11. Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 48/09, 44/11, 8/14, 14/14 - pročišćeni tekst, 37/15, 12/18)
 12. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske („Službene novine“ broj 22/18, 41/18)
 13. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/12i 15/16)
 14. Odluka o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 25/16, 34/17i 19/19)
 15. Odluka o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 32/19)
 16. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 32/19 i 2/20 )
 17. a) Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 47/8)
  b) Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 5/17) 
  c) Odluka o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 32/19)
 18. Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 15/16)
 19. Odluka o izboru predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/17)
  a) Odluka o razrješenju članice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 8/18)
  b) Odluka o izboru člana Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 8/18)
  c) Odluka o izboru članice Antikorupcijskog povjerenstva na  području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 19/18)
  d)  Odluka o razrješenju zamjenika predsjednice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 2/20)
  e) Odluka o izboru zamjenika predsjednice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 2/20)
 20. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 5/17) 
 21. Odluka o osnivanju Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 19/14)  
 22. Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske ("Službene novine" broj 14/19
 23. Odluka o imenovanju predsjednice Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/19
 24. Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/19

 

Župan - temeljni akti

 1. Poslovnik o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst)
 2. Deklaracija o prihvaćanju CRT načela moralne javne vlasti (Ž, 6.08.2012.)
 3. Etički kodeks službenika i namještenika Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 18/12)
 4. Politika kvalitete

 

Župan - akti

 1. Odluka o rasporedu radnog vremena i uredovnim danima upravnih tijela Primorsko-goranske županije (Ž.20.12.2019.)
  a) Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu radnog vremena i uredovnim danima upravnih tijela Primorsko-goranske županije (ž, 13.2.2020.)
 2. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Prostornog plana Primorsko-goranske županije na okoliš (28.03.2011.)
 3. Pravilnik vizualnog identiteta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 10/16)
 4. Odluka o visini naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ (Ž, 1.06.2015.)
 5. Odluka o početku postupka vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 6. Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije (Ž, 6.2.2017.)
 7. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko-goranska županije (Ž, 11. 9. 2017.)
 8. Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja („Službene novine“ broj 32/14 )
 9. Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna PGŽ („Službene novine“ broj 14/13 i 6/14)
 10. Odluka o dodjeli zahvalnica i priznanja (Službene novine“ broj 6/04 i Odluka o izmjenama od 14.12.2009. )
 11. Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (Ž, 2.11.2015. )
 12. Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima (Ž, 10.7.2017.)
 13. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 29/18)
 14. Pravilnik o utvrđivanju općih načela za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja akata od strane tijela Primorsko-goranske županije (Ž, 24.9.2018.)
 15. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe („Službene novine“ broj 30/11)
  Obrazac za prijavu nepravilnosti
 16. Registar rizika Primorsko-goranske županije za 2020.g. (Ž, 27.4.2020.)

 

Župan – radna tijela

 1. Odluka o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 28/15 i 4/19 i 29/19)
 2. Odluka o imenovanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (23.10.2017.)
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Primorsko-goranskoj županiji, (Ž, 12.12.2011., 12.3.2012., 21.10.2013., 13.10.2014., 21.12.2015.)
 4. Odluka o imenovanju Tima za kvalitetu (Ž, 21.10.2013., 7.4.2014., 29.3.2016. 7.5.2018. 1.10.2018)
 5. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu vanjskih planova zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari na području Primorsko–goranske županije (02.12.2013.)
 6. Odluka o imenovanju Županijskog tima za provođenje Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015-2018. godine (Ž, 9.02.2015.)
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 11/03, 30/05, 35/08, 42/10, 45/12, 51/13, 22/15, 22/16, 5/18, 12/19 i 33/19)
 8. Odluka o imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije (Ž, 21.10.2019.)
 9. Odluka o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (Ž, 29.2.2016.)
  a) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (6.11.2017.)
  b) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (12.2.2018.)
  c) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanja članova i zamjenika Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (Ž 15.10.2018.)
  d) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanja članova i zamjenika Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije (Ž 9.3.2020.)
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju članova upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 11. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/1629/17 i 38/17).
 12. Odluka o imenovanju Koordinacijskog odbora Primorsko-goranske županije za provedbu projekta Županija – prijatelj djece (Ž, 17.9.2018.)
 13. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje Akcijskog plana za uključivanje Roma u Primorsko-goranskoj županiji 2018.-2019. (Ž, 26.3.2018.)
 14. Odluka o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja PGŽ (Ž, 26.11.2018.)

 

Izvještaji – izvješća

 1. 1. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine(ŽS, 30.5.2019.)
 2. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2019. (ŽS, 16.3.2020.)
 3. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenje sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području PGŽ u 2018.g. (Ž, 8.4.2019.)
 4. Izvješće o ugovorima o koncesiji za distribuciju plina na postojećim distribucijskim sustavima za 2018.g (Ž,6.5.2019.)
 5. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ za 2018. godinu  (Ž, 13.5.2018.)
 6. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2017.g (ŽS, 14.6.2018.)
 7. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja PGŽ i pojačanih službi Hitne medicinske pomoć Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u turističkoj sezoni 2017. godine (Ž, 19.2.2018.)
 8. Izvješće o aktivnostima Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekta (ŽS, 26.1.2017.)
 9. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (ŽS, 28.3.2019.)
 10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko- goranske županije za 2018. godinu  („Službene novine“ broj 13/19)
 11. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko- goranske za razdoblje 2013.-2016. godine („Službene novine“ broj 4/19)
 12. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu (ŽS, 30.5.2019.)

 

Financijski izvještaji ustanova - trgovačkih društava

 1. Izvješće o poslovanju Javne ustanove "Priroda" u 2019. godini (Ž, 24.2.2020.)
 2. Izvješće o poslovanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" u 2019. godini (Ž, 16.3.2020.)  
 3. Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (ŽS, 30.5.2019.)
 4. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž,30.3.2020.)
 5. Izvještaj o financijskom poslovanju ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2019. godini (Ž, 6.4.2020.)
 6. a) Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2019. godini (Ž, 16.3.2020.)
  b) Izvješće o poslovanju Prirodoslovnog muzeja Rijeka u 2019. godini (Ž, 16.3.2020.)
  c) Izvješće o poslovanju Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" u 2019. godini (Ž, 16.3.2020.)
 7. a) Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2019. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 30.3.2020.) 
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2018. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 30.3.2020.)
  c) Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2018. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 30.3.2020.)
 8. Financijski izvještaji i izvještaji o izvršenju godišnjih programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2019. godinu (Ž, 27.4.2020.)
 9. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (ŽS, 30.5.2019., "Službene novine" broj 14/19)
 10. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2019. godinu (Ž, 30.3.2020.)
 11. Izvješće o poslovanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ u 2019. godini (Ž, 24.2.2020.)
 12. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija PGŽ“ u 2019. godini (Ž, 9.3.2020.)

 

Planovi

 1. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2020. godinu ("Službene novine" broj 10/20)
 2. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (Ž, 13.01.2020.)
  a) Plan o dopuni Plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (Ž, 6.4.2020.)
 3. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu ("Službene novine“ broj 30/19)
 4. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020. – 2022., ("Službene novine" broj 27/19)
 5. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2020. godinu ("Službene novine" broj 27/19)
 6. a) Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u razdoblju 2016.-2018. godine (Ž, 28.09.2015.)
  b) Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u 2018. godini (Ž, 4.12.2017.)
 7. Plan navodnjavanja Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 43/06)
 8. Plan zdravstvene zaštite Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 14/14)
 9. Plan intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji, ("Službene novine" broj 26/09, 42/12)
 10. Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2020.g (Ž, 14.4.2019.)
 11. Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području PGŽ u 2020. godini (Ž, 2.12.2019.)
 12. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2020. godini ("Službene novine" broj 32/19)
 13. Plan vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (Ž, 29.2.2016.)
 14. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 8/19)
 15. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2016.-2017. godine (Ž, 18.7.2016.)
 16. Godišnji plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 18.11.2019.) 
 17. Plan nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u 2020. g. (13.1.2020.)
 18. Plan upisa učenika u I. razred srednje škole za šk.god. 2018./2019. kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (Ž, 5.3.2018.)
 19. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 9.4.2018.)
 20. Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2020. godini (Ž, 9.3.2020.)
 21. Plan dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (Ž, 24.2.2020.)
 22. Plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Primorsko-goranske županije za lovnu godinu 2019./2020. („Službene novine“ broj 9/19)
 23. Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije za područje postrojenja Rafinerija nafte Rijeka operatera INA Industrija nafte d.d. i područje postrojenja Termoelektrana Rijeka operatera HEP Proizvodnja d.o.o. (Ž, 13.05.2019.)
 24. Procjena rizika od velikih nesreća na području PGŽ (ŽS, 15.11.2018)
 25. Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije za područje postrojenja Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d. (Ž, 2.09.2019.)
 26. Plan djelovanja civilne zaštite Primorsko-goranske županije (Ž, 4.11.2019.)
 27. Plan uobičajenih mjera za sprečavanje štete od divljači na području Primorsko-goranske županije za lovnu godinu 2020./2021. („Službene novine“ broj 7/20)

 

Planovi rada ustanova - trgovačkih društava

 1. Financijski planovi s Planom i programom rada ustanova u kulturi za 2020. godinu (Ž, 13.1.2020.) :
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov"
 2. Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u PGŽ u 2020. godini (Ž, 20.1.2020.)
 3. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022 godinu (Ž, 16.12.2019.)
 4. Plan rada i financijski plan za 2020.g. s projekcijama za 2021. i 2022.g. TD REA Kvarner, Regionalne energetske agencije PGŽ d.o.o. (Ž, 20.01.2020.)
 5. Plan rada i financijski plan Ustanove „Regionalne energetske agencija Kvarner“ za 2020.g. s projekcijama za 2021. i 2022.g (Ž, 20.01.2020.)
 6. Financijski plan i plan rada trgovačkog društva "Ekoplus" d.o.o. za 2017. godinu (Ž 9.1.2017.)
 7. Financijski planovi i godišnji programi rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2020.g. (Ž, 17.2.2020.)
 8. a) Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (ŽS, 21.11.2019.)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  („Službene novine“ broj 29/19)
 9. Godišnji plan rada i godišnji financijski plan ustanove Jadranski edukativno-istraživački centar za iznenadna onečišćenja mora za 2020. godinu (Ž, 17.02.2020.)
 10. Godišnji plan rada i godišnji financijski plan JU „Regionalna razvojna agencija PGŽ“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (Ž, 9.12.2019.)

 

Programi

 1. Program javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske Županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 8/19)
 2. Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 14/19)
 3. Program praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu Prostornog plana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 36/13)
 4. Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2020. godini ( Ž, 20.1.2020.)
 5. Program kontrole populacije napuštenih pasa u Primorsko-goranskoj županiji – pročišćeni tekst ( 6.4.2020.)
 6. Program javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu ("Službene novine" broj 29/19)

 

Popis dobitnika javnih priznanja Primorsko-goranske županije

 1. Popis dobitnika priznanja - zahvalnica župana Primorsko-goranske županije
 2. Popis dobitnika županijskih nagrada Primorsko-goranske županije

 

Popis tijela Primorsko-goranske županije u mandatnim razdobljima

 1. Popis tijela Primorsko-goranske županije u mandatnim razdobljima

 

Nabava/javna nabava

 1. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (Ž, 9.12.2019.)
  I. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2020.g. (Ž, 2.3.2020.)

 2. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 17.12.2018.)
  I. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 25.3.2019.)
  II. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 10.6.2019.)
  III. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2019.g. (Ž, 11.11.2019.)
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 9.12.2019.)

 3. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 15.1.2018.)
  I. izmjene i dopune Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 12.3.2018.)
  II. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2018.g. (Ž, 5.6.2018.)
  III. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2018.g. (Ž, 15.10.2018.)
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2018.g. (Ž, 3.12.2018.)


 4. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
  V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
 5. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2017. godine

 

Pravilnici i odluke o kriterijima i mjerilima

 1. Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna PGŽ („Službene novine“ broj 14/13, 6/14 i 33/19)
 2. Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Službene novine" broj 34/15)
 3. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa-projekata neprofitnih organizacija iz Proračuna PGŽ, Razdjel 1. Ured Županije (Ž, 1.7.2013., 13.10.2014.)
 4. Pravilnik o kriterijima za odabir programa potreba udruga nacionalnih manjina koji će se financirati iz Proračuna PGŽ (Ž, 1.7.2013., 13.10.2014.)
 5. Pravilnik o kriterijima za financiranje i odabir programa-projekata iz područja zaštite okoliša (Ž, 8.9.2014., 10.12.2018.)
 6. Pravilnik o kriterijima za financiranje i odabir programa-projekata iz područja zaštite okoliša (Ž, 25.11.2013., 8.9.2014.,8.12.2014.)
 7. Pravilnik o kriterijima za odabir najpovoljnije ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Ž, 30.7.2012.)
 8. Pravilnik o (su)financiranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva (Školski kurikulum)(Ž,11.2.2019.)
 9. Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstva za zadovoljenje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 10/11)
 10. Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (Ž, 13.10.2014., 12.11.2018.)
 11. Pravilnik o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (Ž, 2.11.2015.)
 12. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (Ž, 11.9.2017.)
 13. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12, 37/15, 4/16-pročišćeni tekst)
 14. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 49/12)
 15. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za pomoć u održavanju pomorskog dobra (Ž, 22.4.2014., 15.9.2014.)
 16. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (Ž, 24.3.2014., 15.9.2014., 22.01.2018.)
 17. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika i pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta (Ž, 23.6.2014., 15.9.2014.)
 18. Pravilnik o uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći za provedbu proračunskih projekata i aktivnosti iz programa Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (Ž, 10.2.2014., 20.2.2017.)
 19. Pravilnik o uvjetima odabira i financiranja programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih (Ž, 25.11.2013., 16.6.2014.)
 20. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije (Ž, 30.1.2017.)
 21. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa-projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije (Ž, 30.1.2017.)
  a) Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje projekata/programa ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije (Ž, 24.2.2020.)
 22. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16 i 34/17)
 23. Pravilnik o kriterijima i mjerilima za vrednovanje programa javnih potreba Primorsko-goranske županije iz djelatnosti sporta ("Službene novine" broj 49/12)
 24. Pravilnik o nagrađivanju kvalitete u sportu i vrhunskih sportskih dostignuća (Ž, 31.5.2010., 8.12.2014.)
 25. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture (Ž, 21.3.2016.)
 26. Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima (Ž, 10.7.2017.)
 27. Pravilnik o nagrađivanju kvalitete kulturnog stvaralaštva (Ž, 27.1.2020.)
  a) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju kvalitete kulturnog stvaralaštva (Ž, 27.1.2020.)
 28. Odluka o provedbi mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije od 2017. – 2020. godine (Ž, 27.3.2017.)
 29. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje projekata temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije (Ž, 1.7.2019.)

 

Donacije i sponzorstva

 1. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije u razdoblju I-XII.2019. godine
 2. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u razdoblju I-XII.2019. godine
 3. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
 4. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u 2018. godini
 5. Donacije i sponzorstva PGŽ za 2017. godinu
 6. Pregled preostalih sklopljenih ugovora PGŽ u 2017.godini
 7.  

  Arhiva dokumenata

ispiši stranicu ispiši stranicu