Skupština

Županijska skupština je predstavničko tijelo građana Primorsko-goranske županije i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru svog djelokruga te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Županije. Skupština ovog saziva (2017.-2021.) broji 46 članova. Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, srpska nacionalna manjina zastupljena je u Županijskoj skupštini s 2 člana, obzirom da u stanovništvu Županije sudjeluje s više od 5 %. Sukladno Statutu Primorsko-goranske županije, talijanska nacionalna manjina zastupljena je u Županijskoj skupštini s 1 članom.

Mandat člana Skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Članovi Skupštine nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku predstavničkog tijela.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata. Članovi Skupštine za svoj rad u Skupštini imaju pravo na naknadu, u skladu s posebnom odlukom Skupštine.

Županijska skupština smatra se konstituiranom izborom predsjednika Skupštine na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Skupštine.

Konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine saziva Vlada Republike Hrvatske, a konstituirajućoj sjednici Skupštine do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Predsjednika i dva potpredsjednika bira Skupština iz reda svojih članova većinom glasova svih članova, s time da se u pravilu jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Skupština ima 19 stalnih radnih tijela - odbora.

Na redovnim izborima za Županijsku skupštinu održanima 21. svibnja 2017. g u novi (osmi) saziv Županijske skupštine Primorsko-goranske županije izabrani su slijedeći kandidati pojedinih kandidacijskih listi

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

 1. MARKO MATAJA-MAFRICI - umjesto ZLATKA KOMADINE
 2. FRANJO BUTORAC
 3. ĐANINO SUČIĆ
 4. SRĐAN SRDOČ
 5. DAVOR ZUBOVIĆ
 6. IVO ZRILIĆ
 7. GORDANA SARŠON - umjesto MARINE MEDARIĆ 
 8. ERIK FABIJANIĆ
 9. LOREN KOLENC
 10. ŽELJKO LAMBAŠA
 11. JAGODA UGRIN
 12. LORIS RAK
 13. ROBERT MARŠANIĆ
 14. NENAD MARINAC
 15. SANJA TAMARUT
 16. IVICA MANESTAR
 17. DUŠAN KOTUR
 18. ĐURĐICA TANCABEL
 19. KRISTIJAN DRAŽUL  
 20. GABRIJELA GORJANAC KAPŠA
 21. TATJANA SMERALDO
 22. VIKTOR IVANIŠ

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS

 1. DRAGUTIN CRNKOVIĆ - umjesto MAJDE BURIĆ
 2. MARIJAN BAČIĆ - umjesto GARIA CAPELLIA
 3. VICE SEP - umjesto TOMISLAVA KLARIĆA
 4. DAMIR DUMANČIĆ - umjesto JOSIPA BORIĆA
 5. RUDOLF LJUBIČIĆ
 6. PETAR VALOVIČIĆ - umjesto NIKOLE GRGURIĆA
 7. LOVORKO GRŽAC
 8. DINKO BEAKOVIĆ
 9. IVA SUŠIĆ
 10. TONČI HRABRIĆ
 11. ČEDOMIR DUNDOVIĆ
 12. DARIO KONTA
 13. MARIJA DUJMOVIĆ-PAVAN

AKCIJA MLADIH - AM
ŽIVI ZID
SNAGA STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA ALTERNATIVA

 1. MARIO ALEMPIJEVIĆ
 2. BOJAN KURELIĆ
 3. JADRANKA HORVAT
 4. EDMOND TIĆ
 5. VJEKOSLAV RUBEŠA

MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST

 1. INES STRENJA-LINIĆ
 2. IGOR POSARIĆ
 3. NEREA PULIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 1. HRVOJE BURIĆ
 2. IVICA KNEŽEVIĆ

Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona, Županijsko izborno povjerenstvo Primorsko-goranske županije utvrdilo je da pravo na dodatnog člana u Županijskoj skupštini, kao predstavnika srpske nacionalne manjine, ostvaruje:

 1. ANDREA VUKELIĆ
ispiši stranicu ispiši stranicu