EU fondovi

Europski fondovi su financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Jedna od najznačajnijih je Kohezijska politika, za koju je Europska unija za razdoblje 2007. - 2013. izdvojila 35.64% svog proračuna. Instrumenti kohezijske politike Europske unije su strukturni fondovi (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) i Kohezijski fond.

Europski fond za regionalni razvoj ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Europski socijalni fond ima za cilj smanjenje razlika u životnom standardu i blagostanju u državama članicama Europske Unije i njihovih regija te promicanje gospodarske i socijalne kohezije. Naglasak stavlja na promicanje zapošljavanja u EU te pomoć europskim tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suočavanju s globalnim izazovima.

Kohezijski fond je financijski mehanizam za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU na području prometa i zaštite okoliša u svrhu postizanja gospodarske i socijalne kohezije EU te poticanja održivog razvoja.

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska je postala korisnica sredstava iz navedenih fondova.

Središnje koordinacijsko tijelo nadležno za upravljanje strukturnim fondovima i Kohezijskim fondom u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Dostupna sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda koja će biti na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose oko 8 milijardi eura.

Za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Zajedničke ribarske politike Europske unije namijenjeni su Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za ribarstvo.

Provedba ovih fondova je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izrada kvalitetnih programskih dokumenata jedan je od ključnih preduvjeta za korištenje sredstava Europske unije. Postupak izrade strateških i programskih dokumenata stoga predstavlja osnovu za korištenje fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020 kojom se utvrđuju nacionalni razvojni ciljevi, prioritetna područja ulaganja, financijske alokacije i odgovorna tijela za upravljanje EU fondovima, a obuhvaća sljedeće dokumente:

  • Zajednički strateški okvir (ZSO) - definira prioritetna područja za ulaganja iz svih strukturnih i investicijskih fondova EU (ESI), prijedloge o tome kako se sredstva EU mogu učinkovitije koristiti za postizanje ciljeva strategije “Europa 2020”.
  • Partnerski sporazum (PS) - krovni strateški dokument u kojem države članice obrazlažu svoju strategiju korištenja ESI fondova i koji sadrži analizu razvojnih potreba u odnosu na tematske ciljeve i ključne aktivnosti definirane u ZSO i Nacionalnom programu reformi te definira na koji način će se postići usklađenost s tim ciljevima.
  • Operativni programi (OP) - detaljnije definiraju prioritete, mjere i aktivnosti potrebne za učinkovitu provedbu odnosno korištenje ESI fondova.

Uz navedene programe, Hrvatskoj su i dalje na raspolaganju i Programi Unije, koji promiču suradnju između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Korisni linkovi:

- Sporazum o partnerstvu
- Operativni program Konkurentnost i kohezija  
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali


ispiši stranicu ispiši stranicu