Međunarodna suradnja

Međunarodne i međuregionalne aktivnosti

Polazeći od načela i odredaba Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Europske okvirne konvencije o prekograničnoj suradnji između teritorijalnih jedinica ili vlasti, a temeljem zakonskih ovlasti koje su dane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom, Primorsko-goranska županija kao jedinica regionalne samouprave aktivna je na planu međunarodne i međuregionalne suradnje.

Međunarodne aktivnosti Primorsko-goranska županija započela je relativno brzo nakon osnutka. U početku se radilo o susretima s predstavnicima stranih zemalja. Još tijekom Domovinskog rata susreti s veleposlanicima pružali su mogućnost da se u okvirima mlade novostvorene države Republike Hrvatske Županija predstavi kao jedna od njezinih samoupravnih jedinica. Susreti su bili, a to su i danas, prigoda za predstavljanje Županije, njezinog kulturno-povijesnog naslijeđa, društvenih karakteristika, povoljnoga geografskog položaja, svih oblika gospodarstva itd.

Od osnutka do danas Primorsko-goransku županiju posjetili su veleposlanici gotovo svih zemalja koje svoja veleposlanstva imaju na području Republike Hrvatske ili koji su nadležni za Republiku Hrvatsku a čija su sjedišta u susjednim zemljama.

Aktivnostima međunarodne suradnje Županija se priključila temeljnim vanjskopolitičkim ciljevima Republike Hrvatske u promicanju politike dobrosusjedskih odnosa, suradnji s demokratskim državama/regijama svijeta, pripremi za ulazak u članstvo Europske Unije.

Razvoj temeljen na načelima održivosti

Međunarodnom suradnjom nastoji se pomoći i ostvarenju jednog od najvažnijih vlastitih ciljeva, razvoju u skladu s načelima održivosti.

Županija je 10. studenog 1999. godine potpisala Povelju iz Aalborga, čime se obvezala da će svoj budući razvoj temeljiti na načelima održivosti. Aalboršku povelju potpisali su i mnogi gradovi i općine s područja Primorsko-goranske županije. Omišalj je prva lokalna zajednica u Hrvatskoj koja je dobila prestižnu Europsku nagradu za održivi grad (1999. g.) Općinu Omišalj i Grad Bakar UNESCO je 1998. godine uključio u svoj međunarodni projekt "Urbani razvoj i zalihe pitke vode".

Članstvo u regionalnim asocijacijama

Kako bi se uspostavili kontakti s regijama drugih zemalja, Županijska skupština je na sjednici održanoj 12. svibnja 1998. godine donijela Odluku o pokretanju aktivnosti s ciljem uključivanja Primorsko-goranske županije u Skupštinu europskih regija. U punopravno članstvo ove značajne europske asocijacije primljena je na Generalnoj skupštini u Linzu 2. prosinca 1998. godine. Skupština europskih regija osnovana je 1985. godine sa sjedištem u Strasbourgu radi predstavljanja regija članica pred europskim institucijama.

Ona je politička organizacija koja promiče sudjelovanje regija u donošenju politika na europskoj razini (institucionalizacija sudjelovanja regija u europskoj politici) te međuregionalnu suradnju u Europi. Njezini prioritetni ciljevi su ubrzavanje procesa regionalizacije u Europi, promicanje i razvoj mreže interregionalne suradnje između regija Europe kroz razmjenu iskustava i transfer know-how.

Strateški ciljevi AER-a su:

  • poticaj na politički dijalog i razmjenu iskustava između europskih regija;
  • suradnja radi utjecaja na nacionalnu, europsku i međunarodnu politiku;
  • potpora projektima međuregionalne i prekogranične suradnje;
  • razvoj izvrsnosti regionalnih vlasti prijenosom znanja i najboljih praksi;
  • promidžba regionalne demokracije i supsidijarnosti u Europi;
  • zaštita i promicanje regionalne raznolikosti u svim njezinim izričajima;
  • razvoj sposobnosti regija da Europu načine relevantnom za njezine građane.

Danas Skupština europskih regija okuplja više od 250 regija iz 35 europske države i 16 međuregionalnih organizacija. U radu Skupštine Primorsko-goranska županija sudjeluje putem aktivnosti na generalnim skupštinama, na sastancima pojedinih odbora, u radu ljetnih škola, u organizaciji pojedinih događanja. Aktivnosti se prate razmjerno financijskim mogućnostima.

U suradnji s Istarskom županijom i Dubrovačko-neretvanskom županijom te Regijom Friuli Venezia Giulia, Primorsko-goranska županija organizirala je 2002. godine Ljetnu školu u Opatiji na kojoj je donijeta "Opatijska deklaracija" i pokrenuta inicijativa za suradnju svih jadranskih regija putem stalne suradničke mreže na Jadranu. Inicijativu je iznijela pred Odbor za institucionalna pitanja Doma regija Vijeća Europe. Odbor je prijedlog podržao i dalje ga iznio pred Kongres lokalnih i regionalnih vlasti. Podrška ovih institucija bila je presudna za kasniju provedbu Jadransko - jonske euroregije kao modela suradnje koji sjedinjuje transnacionalnu, transgraničnu i međuregionalnu suradnju na Jadranu, u skladu sa suvremenim standardima i brojnim primjerima širom Europe.

Ulogu glavnog realizatora preuzela je Istarska županija pa je 30. lipnja 2006. godine u Puli formirana Jadransko - jonska euroregija

Kao institucionalni okvir služi za prepoznavanje i rješavanje najvažnijih zajedničkih pitanja na Jadranu. Sastoji se od članova – regionalnih i lokalnih vlasti iz Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Slovenije i Grčke.

Ciljevi Jadransko - jonske euroregije su stvaranje područja mira, stabilnosti i suradnje, zaštita kulturne baštine, okoliša, održivi gospodarski razvoj - posebno na području turizma, ribarstva, poljoprivrede, rješavanje prometnih i infrastrukturnih pitanja, potpora ulasku svih jadranskih država u Europsku Uniju. Rad u Jadransko - jonskoj euroregiji odvija se većim dijelom u komisijama, a Primorsko-goranska županija vodi Komisiju za transport i infrastrukturu.

Na skupštini Jadransko - jonske euroregije, 22.10.2009. u Splitu, pokrenuta je Inicijativa za donošenje Europske strategije za Jadran, kao svojevrsne prethodnice aktualnog procesa stvaranja Jadransko – jonske makro-regije, koja bi trebala biti donesena po uzoru na usvojene strategije: Baltičku europsku strategiju i Dunavsku europsku strategiju, a koja bi trebala predstavljati integriranu razvojnu strategiju koja uključuje sudjelovanje lokalne, regionalne, državne i europske razine vlasti, kao preduvjet za, uz ostalo, efikasnije korištenje sredstava iz europskih fondova.

Kako bi osigurala svoju prisutnost na događanjima za promoviranje lokalnih i regionalnih interesa u Europi, Primorsko-goranska županija je 7. svibnja 2008. godine postala članicom Instituta europskih regija (www.institut-ire.eu). Riječ je o politički nezavisnoj organizaciji osnovanoj radi jačanja političke i ekonomske pozicije regija i gradova u Europi pružanjem informacija i povezivanjem europskih regija u mreže suradnje.

U cilju promoviranja prekogranične regionalne suradnje, širenja relevantnih informacija i jačanja veza između europskih regija, Institut organizira događanja koja političkim predstavnicima općina i regija nude mogućnost izravnog susreta s predstavnicima EU, investitorima, stručnjacima i predstavnicima gospodarskog sektora, potencira suradnje kojima se promoviraju regionalni i lokalni interesi i sl.

Primorsko-goranska županija svoj interes za sudjelovanje u aktivnostima Instituta nalazi posebice u sudjelovanju na stručnim skupovima i konferencijama na kojima se razmatra određena problematike, predstavljaju primjeri dobre prakse, iznose vlastiti primjeri i stavovi oko određenih tema. Dakle, članstvom u Institutu osigurava svoju prisutnost na događanjima vezanim za promoviranje lokalnih i regionalnih interesa u Europi. Uključivanje u aktivnosti i događanja Instituta omogućava bolje predstavljanje Županije, jačanje kontakata s predstavnicima europskih institucija i međunarodnih gospodarskih subjekata, širenje mreže potencijalnih partnera, te prikupljanje informacija i iskustava regija u područjima od županijskog interesa.

ICLEI

ICLEI je međunarodno udruženje lokalne samouprave i udruga lokalne samouprave koje su se obvezale da razvoj temelje na principima održivosti.

ICLEI je snažan pokret 12 mega-gradova, 100 super-gradova, 450 velikih gradova i urbanih regija, kao i 650 malih i srednjih gradova i gradova u 80 zemalja. ICLEI je najveća mreža lokalnih samouprava koja počiva na održivi razvoju sa preko 1100 članova koji djeluju u 68 zemalja koje su servisirani u15 ureda i 250 zaposlenika. Svjetsko tajništvo je Bonnu,Njemačka.

ICLEI promiče lokalnu akciju za globalnu održivost i podržava gradove da postanu održivi, da učinkovito raspolažu resursima. ICLEI podržava gradove u izgradnji pametnih infrastruktura, u razvitku zelene urbane ekonomije. Krajnji cilj je postići zdravlje i sreću zajednica. ICLEI je razvila stabilne, dugoročne programe podrške lokalnoj razini održivosti te i dalje razvija nove inovativne programe kako bi odgovorila na pitanja međunarodnoj razini.

ICLEI je osnovan 1990 kao 'Međunarodno vijeće za lokalne ekološke inicijative'. Vijeće je osnovano kada su se više od 200 jedinica lokalne samouprave iz 43 zemalja sastali u Osnivačkoj skupštini na dan Svjetskog kongresa lokalnih samouprava za održivu budućnost, pri Ujedinjenim narodima u New Yorku. 2003.godine , Međunarodno vijeće za lokalne ekološke inicijative je postao ICLEI - lokalne vlasti za održivost.

ispiši stranicu ispiši stranicu