Arhiva dokumenata

Arhiva dokumenata

 1. Strateške smjernice rada Primorsko-goranske županije 2005-2009. godine
 2. Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 34/15)
 3. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine broj 14/16")
 4. II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 34/15)
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ("Službene novine" broj 28/15)
 7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, ('Službene novine' broj 11/16)
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ("Službene novine" broj 11/16, Godišnji izvještaj ŽUC-a)
 9. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2016. godini ("Službene novine" broj 11/16)
 10. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (18.01.2016.)
 11. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini ("Službene novine" broj 37/15, 11/16)
 12. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 35/15)
 13. Financijski plan JU Priroda za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. (Ž, 28.12.2015.)
 14. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Ž, 21.12.2015.)
 15. Financijski plan i plan rada trgovačkog društva "Ekoplus" d.o.o. za 2016. godinu (Ž, 25.1.2016.)
 16. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine (5.5.2016. ŽS)
 17. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 2/2016)
 18. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom i planom nabave za 2016. godinu:
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja  Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 7.3.2016.)
 19. Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2016. godinu (Ž, 15.02.2016.)
 20. Financijski planovi i godišnji programi rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2016. godinu (Ž, 25.1.2016.)
 21. Izvješće o poslovanu Javne ustanove "Priroda" u 2015. godini (Ž 29.2.2016., 16.03.2015.)
 22. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine" broj 4/13)
 23. a) Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji ("Službene novine' broj 19/13) 
  b) Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Službeničkog suda u Primorsko- goranskoj županiji ("Službene novine" broj 8/14)
  c) Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine 11/16)
 24. Program javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. (kultura, sport i tehnička kultura) – "Službene novine" broj 11/16
 25. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, (Ž, 25.7.2016.)
 26. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2015. godinu (Ž, 21.3.2016.)
 27. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (5.05.2016. ŽS)
 28. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2016. godinu (Ž, 13.3.2017.)  
 29. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 13.3.2017.)
 30. Plan upravljanja nekretninama PGŽ za 2016. godinu (Ž, 14.3.2016.)
 31. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2015. godinu (Ž, 9.05.2016.)
 32. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu  ("Službene novine" broj 25/16)
 33. Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 16/13)
 34. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine (29.9.2016., ŽS)
 35. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 7/16)
 36. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Pomorskog i povijesnog muzeja Rijeka (Ž, 27.6.2016.)
  b) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Prirodoslovnog muzeja Rijeka (Ž, 27.6.2016.)
  c) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2015. godinu Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 27.6.2016.)
 37. Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (ŽS 17.12.2015.)
  Odluka o Davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 37/15)
  a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" broj 30/16) 
 38. Godišnji plan rada i godišnji financijski plan ustanove Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu (Ž, 8.02.2016.)
 39. Izvješće o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru u 2015. godini te o načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2015. godini (Ž, 23.05.2016.)
 40. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ za 2015. godinu (Ž, 30.05.2016)
 41. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (Ž, 23.5.2016.)
 42. Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini (Ž, 30.5.2016.)
 43. a) Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2015. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2015. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
  c) Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2015. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 6.6.2016.)
 44. Program javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini ("Službene novine" broj 18/16)
 45. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 20/07, 8/09, 39/09)
 46. Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 18/05, 19/06, 48/09)
 47. Odluka o imenovanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (11.11.2013.) 
  a) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije (5.12.2016.) 
 48. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 25/16)
 49. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 21/15)
 50. Odluka o izboru predsjednice i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 30/16)
 51. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine (ŽS, 23.3.2017)
 52. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine (Ž, 13.3.2017.)
 53. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2015. godini (09.06.2016. ŽS)
 54. a) Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (ŽS, 16.07.2015.)
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (ŽS, 14.7.2016.)
 55. Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava za 2015. godinu, (Ž, 30.5.2016.)
 56. Plan davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u 2017. godini (Ž, 19.9.2016.)
 57. a) Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 7.12.2015.)
  b) Dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 29.3.2016.)
  c) Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 11.7.2016.)
 58. Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2017. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 59. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Ž, 19.12.2016.)
 60. Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/16)
 61. Izmjene i dopune proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" br. 20/17)
 62. II. Izmjene i dopune proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/17)  
 63. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 30/16 i 26/17)
 64. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 37/16)
 65. a) Financijski plan JU Priroda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. (Ž, 19.12.2016.)
  b) Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u PGŽ u 2017. godini (Ž, 19.12.2016.)
 66. a) Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (ŽS 24.11.2016.)
  i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 30/16)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" broj 7/17)
  c) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine broj 20/17)
  d) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službene novine“ broj 34/17)
 67. Plan nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u 2017. godini (19.12.2016.)
 68. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 16.01.2017.)
 69. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine („Službene novine“ broj 26/17)
 70. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2017. godini ("Službene novine" broj 34/16)
 71. Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini (Ž, 9.01.2017)
  a) Izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini (Ž, 31.7.2017)
  b) Izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini (Ž, 6.11.2017)
 72. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 1/17)
 73. Plan dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 13.2.2017.)
 74. Godišnji plan rada i godišnji financijski plan ustanove Jadranski edukativno-istraživački centar za iznenadna onečišćenja mora za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu (Ž, 30.1.2017.)
 75. Izvješće o poslovanu Javne ustanove "Priroda" u 2016. godini (Ž 27.2.2017.)
 76. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2016. (Ž, 13.3.2017.)  
 77. Plan upisa učenika u I. razred srednje škole za šk.god. 2017./2018. kojima je Primorsko-goranska županija osnivač (Ž, 6.3.2017.)
 78. Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2017. godinu (Ž, 13.02.2017.)
 79. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine (Ž, 24.7.2017.)
 80. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 35/12, 32/14 i 20/17)
 81. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i pojačanih službi Hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u turističkoj sezoni 2016. godine (ŽS, 26.1.2017.)
 82. Program javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske Županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 5/17)
 83. Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 20/17)
 84. Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 20.3.2017.)
 85. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 7/17)
 86. Financijski planovi i godišnji programi rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2017. godinu (Ž, 6.2.2017.)
 87. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 22.5.2017.)
 88. Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju za 2017. godinu (Ž, 22.5.2017.)
 89. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI. 2017. godine
 90. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2017. godini ("Službene novine" broj 7/17) 
 91. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 30/11 i 106/12–pročišćeni tekst)
 92. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 26/17)
 93. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 26/17)
 94. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ za 2016. godinu (Ž, 29.5.2017.)
 95. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 29.5.2017.)
 96. Financijski izvještaji o radu županijskih lučkih uprava za 2016. godinu (Ž, 17.7.2017.)
 97. Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (ŽS, 23.3.2017.)
 98. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2016. godinu (Ž, 10.4.2017.)
 99. Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini (Ž, 29.5.2017.)
 100. a) Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2016. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 29.5.2017.) 
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2016. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 29.5.2017.)
  c) Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2016. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 29.5.2017.)
 101. Izvješće o gospodarenju otpadom na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 29.5.2017.)
 102. Izvješće o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru u 2016. godini te o načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2016. godini (Ž, 29.05.2017.)
 103. Izvješće o provedbi Programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2016. godini (ŽS, 27.7.2017.)
 104. Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2016. godinu Pomorskog i povijesnog muzeja Rijeka(Ž, 15.5.2017.)
 105. Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za 2016. godinu Prirodoslovnog muzeja Rijeka (Ž, 15.5.2017.)
 106. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom i planom nabave za 2017. godinu - Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
 107. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom i planom nabave za 2017. godinu - Prirodoslovnog muzeja Rijeka
 108. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom i planom nabave za 2017. godinu - Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" (Ž, 6.2.2017.)
 109. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 8/14, 17/14, 17/15, 37/157/16, 18/16, 7/17
 110. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 30/17)
 111. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine“ broj 35/17)
 112. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj 31/18)  
 113. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu("Službene novine" broj 15/18)
 114. a) Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (ŽS, 23.11.2017.)
  b) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službene novine“ broj 34/17))
  c)Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. g. („Službene novine“ broj 22/18)
 115. a)Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2018. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Ž, 4.12.2017.)
  b)Izmjena godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2018.g. za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge (Ž.9.7.2018.)
 116. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2018. godini ("Službene novine" broj 39/17, 15/18)
 117. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020 godinu (Ž, 11.12.2017.)
 118. Financijski plan i plan rada JU „Regionalna razvojna agencija PGŽ za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Ž, 26.3.2018.)
 119. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 39/17)
 120. Odluka o izboru članova Savjeta mladih PGŽ ("Službene novine" broj 37/15)
 121. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 15.01.2018.)
 122. Plan nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u 2018. g. (18.12.2017.)
 123. a) Financijski plan JU Priroda za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. (Ž, 18.12.2017.)
  b) Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u PGŽ u 2018. godini (Ž, 18.12.2017.)
 124. a) Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini (Ž, 22.1.2018)
  b) Izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2018. godini( Ž, 3.12.2018.)
 125. Pravilnik o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstva za zadovoljenje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji (Ž, 8.2.2016.)
 126. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2018. godine
 127. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2018. godine
 128. Izvješće o poslovanju Javne ustanove "Priroda" u 2017. godini (Ž, 5.3.2018.)
 129. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2017.g. (Ž, 5.3.2018.)  
 130. Izvještaj o radu Župana PGŽ za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine (ŽS, 17.5.2018.)
 131. Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine (ŽS, 21.9.2017.)
 132. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine (Ž, 12.3.2018.)
 133. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenje sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području PGŽ u 2017.g. (Ž, 26.6.2018.)
 134. Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (Ž, 28.5.2018.)
 135. a) Izvještaj o financijskom poslovanju osnovnih škola za 2017. godinu kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 28.5.2018.) 
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju srednjih škola za 2017. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 28.5.2018.)
  c) Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2017. godinu kojima je osnivač Primorsko-goranska županija, (Ž, 28.5.2018.)
 136. Izvješće o ugovorima o koncesiji za distribuciju plina na postojećim distribucijskim sustavima za 2017.g. (Ž,28.5.2018.)
 137. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (ŽS, 23.3.2017.)
 138. Financijski izvještaji i izvještaji o izvršenju godišnjih programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava za 2017. godinu (Ž, 28.5.2018.)
 139. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana rada ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2017. godinu (Ž, 9.4.2018.)
 140. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u PGŽ za 2017. godinu  (Ž, 28.5.2018.)
 141. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki JANAF d.d.- Terminal Omišalj i DINA- Petrokemija d.d. Omišalj (21.05.2015. ŽS)
 142. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko- goranske županije za 2017. godinu  („Službene novine“ broj 17/18)
 143. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj 31/18
 144. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 15/18, 43/18
 145. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 15/18 i 36/18)
 146. Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" broj 5/18)
 147. Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (ŽS, 27.7.2017.)
 148. Izvještaj o radu Župana I-IV 2018 (ŽS, 18.3.2019.)
 149. Izvjesce o ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru radu koncesionara2017 (ŽS, 14.6.2018.)
 150. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području Primorsko-goranske županije (21.05.2015. ŽS)
 151. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, pogon tvrtki HEP Proizvodnja d.o.o. Rijeka i INA Industrija nafte d.d.- Rafinerija nafte Rijeka (21.05.2015. ŽS)
 152. Plan zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (21.05.2015. ŽS)
 153. Plan zaštite od požara na području Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 42/13)

 154. Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije (Ž, 26.10.2015.)
  a) Odluka o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske Županije (20.2.2017.)
  b) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije (Ž, 9.10.2018.)
  c) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije (Ž, 25.2.2019.)
 155. Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (Ž, 19.3.2018.)
 156. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2019., ("Službene novine" broj 25/16)
 157. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" broj 36/18)
 158. Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području PGŽ u 2019. godini (Ž, 17.12.2018.)
  a) Izmjene i dopune Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području PGŽ u 2019. godini (Ž, 1.7.2019.)
 159. Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu  ("Službene novine" broj 41/18 ,14/19 i 27/19 )
 160. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu("Službene novine" broj 41/18, 14/19 i 27/19)
 161. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, ("Službene novine" broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18, 4/19 - pročišćeni tekst i 27/19-ispravak)
 162. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine“ broj 37/18)
 163. Plan nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (Ž, 18.1.2016.)
  I. izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 25.04.2016)
  II. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 20.06.2016.)
  III. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 17.10.2016.)
  IV. Izmjene i dopune Plana nabave PGŽ za 2016. godinu (Ž, 12.12.2016.)
 164. Registar ugovora jednostavnih nabava za 2017.
 165. Registar ugovora bagatelnih nabava za 2016.
 166. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 167. Registar ugovora javne nabave
 168. Registar bagatelne nabave 2015.
 169. Popis preostalih sklopljenih ugovora 2015.
 170. Registar bagatelne nabave 2014.
 171. Popis preostalih sklopljenih ugovora 2014.
 172. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 173. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 174. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
 175. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije za 2013. godinu
 176. Evidencija ugovora za 2013. godinu
 177. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Službene novine“ broj 29/19)
 178. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2018. godine ("Službene novine" broj 5/15)
 179. a) Financijski plan JU Priroda za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. (Ž, 14.1.2019.)
  b) Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u PGŽ u 2019. godini (Ž, 14.1.2019.)
 180. Plan rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 14.01.2019.)
  a) Plan o dopuni plana rada upravnih tijela Primorsko-Goranske županije za 2019.g. (Ž, 8.7.2019.)
  b) Plan o izmjenama i dopuni Plana rada upravnih tijela PGŽ za 2019.g. (Ž, 25.11.2019.)
 181. Plan nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u 2019. g. (14.1.2019.)
 182. Plan programskih aktivnosti s financijskim planom ustanova u kulturi za 2019. godinu (Ž, 25.3.2019.) :
  a) Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  b) Prirodoslovnog muzeja Rijeka
  c) Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov"
 183. Financijski plan i Program rada JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021 godinu (Ž, 17.12.2018.)
 184. Financijski plan i plan rada JU „Regionalna razvojna agencija PGŽ“ za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Ž, 17.12.2018.)
 185. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 34/17 i 14/19)
 186. a) Financijski plan JU Priroda za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. (Ž, 14.1.2019.)
 187. Program održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini ( Ž, 14.1.2019.)
  a) Izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju(Ž, 1.7.2019.)
  b) II. Izmjene programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju (Ž, 2.12.2019.)
 188. Izvješće o poslovanju Javne ustanove "Priroda" u 2018. godini (Ž, 4.3.2019.)
 189. Izvješće o poslovanju ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ u 2018. godini (Ž, 25.2.2019.)
 190. Plan dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 11.3.2019.)
  a) Izmjene Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (Ž, 8.7.2019.)
  b) II. Izmjene i dopune plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2019.g. (Ž, 2.12.2019.)
 191. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Regionalna razvojna agencija PGŽ“ u 2018. godini (Ž, 25.3.2019.)
 192. Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini (Ž, 27.5.2019.)
 193. Donacije i sponzorstva Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2019. godine
 194. Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske županije u razdoblju I-VI.2019. godine
ispiši stranicu ispiši stranicu