Ured unutarnje revizije

Tamara Carević-BarabaVoditeljica ureda unutarnje revizije: Tamara Carević - Baraba

Adresar
Kontaktirajte nas
U uredu unutarnje revizije obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

 

Poslovi uključuju:

  • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije
  • provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva
  • provedbu unutarnje revizije u korisnicima proračuna u nadležnosti Županije,Izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti Županije u sustavu zdravstva koji ustrojavaju svoju/zajedničku jedinicu zaUnutarnju reviziju, te sudjelovanje u horizontalnim i vertikalnim revizijama
  • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja
  • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te izradu godišnjeg izvješća
  • praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji
  • suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju
  • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu Župana
ispiši stranicu ispiši stranicu