Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Edita StilinPročelnica: Mr. sc. Edita Stilin
Administrativna tajnica: Margita Datković

Mr. sc. EDITA STILIN rođena je u Novom Vinodolskom. Magistrica je odgojnih znanosti. Osnovnu i srednju školu te Filozofski fakultet završila je u Rijeci. Radila je kao pedagog u nekoliko osnovnih škola Primorsko-goranske županije, a 1993. postaje ravnateljicom Doma učenika Sušak u Rijeci gdje ostaje 20 godina. Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova. Dobitnica je državne nagrade "Ivan Filipović" i godišnje nagrade Grada Rijeke.

Adresar
Kontaktirajte nas

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;
 • stručne i druge poslove vezano za mrežu dječjih vrtića i mrežu osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko- goranska županija osnivač;
 • analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;
 • planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;
 • planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe školskog kurikuluma - iznad zakonskog standarda u školstvu;
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za ustanove školstva;
 • planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;
 • suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
 • suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama;
 • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole;
 • privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika;
 • izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik;
 • donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama;
 • poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci;
 • izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja;
 • vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme;
 • raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati;
 • rješavanje zahtjeva za ostvarenja prava djece smrtno stradalih osoba (pirotehničari i s njima izjednačene osobe) na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja i druge poslove iz područja odgoja i obrazovanja koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

ispiši stranicu ispiši stranicu