Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

Sonja ŠišićPročelnica: Sonja Šišić

MR. SC. SONJA ŠIŠIĆ rođena je u Rijeci. Osnovnu i srednju školu te Ekonomski fakultet, na kojem je i stekla magisterij iz područja ekonomskih znanosti, završila je u Rijeci. Autorica je znanstvenih i stručnih radova, urednica većeg broja knjiga i publikacija te voditeljica nekoliko desetaka projekata financiranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora. Radila je u Zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko- goranske županije, a u razdoblju od 2006. do 2019. bila je ravnateljica Javne ustanove „Priroda“.

Administrativna tajnica:

Adresar

 

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
 • analizu, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova iz nadležnosti osnivača za ustanove u kulturi;
 • planiranje, financiranje i praćenje izvršenja programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;
 • praćenje stanja i zaštitu kulturne baštine;
 • suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
 • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
 • suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra;
 • utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja i druge poslove koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

ispiši stranicu ispiši stranicu

Projekti Primorsko-goranske županije

Prev Next

Korisni sadržaji

Prev Next