Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Vahtar-JurkovićPročelnica:izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković
E koraljka.vahtar-jurkovic@pgz.hr
Administrativna tajnica: Martina Hasandić

IZV.PROF.DR.SC. KORALJKA VAHTAR – JURKOVIĆ rođena je u Puli. Osnovnu školu, gimnaziju i Fakultet graditeljskih znanosti završila je u Rijeci, a Poslijediplomski znanstveni studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura na Arhitektonskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktor je znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam/urbanističko i prostorno planiranje. Autorica je i urednica nekoliko knjiga, članica znanstvenog projekta Urbanističko i pejzažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture.

Adresar
Web stranica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Kontaktirajte nas


Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;
 • vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja;
 • izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;
 • izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i gospodarenju otpadom;
 • koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;
 • vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;
 • davanje koncesija za zaštićena područja prirode;
 • vođenje evidencija o komunalnim naknadama i doprinosima;
 • obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko- goranske županije;
 • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnosi na:

 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
 • izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade;
 • izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu;
 • u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
 • izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje);
 • u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
 • provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje;
 • davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;
 • donošenje privremenog rješenja,
 • stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja;
 • određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
 • u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
 • utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
 • područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
 • obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu;
 • prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave;
 • obavljanje nadzora zakonitosti odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade i odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi;
 • izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja i druge poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša i iz imovinsko-pravnih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:
 • a) u Rijeci, Crikvenici, Malom Lošinju i Opatiji, stranke se primaju:
  -    ponedjeljkom od 8,30 sati do 11,00 sati  
  -    srijedom od 8,30 sati do 18,00 sati
 • b) u Delnicama, Čabru, Rabu, Vrbovskom i Krku, stranke se primaju:
  -    ponedjeljkom od 7,30 sati do 10,00 sati
  -    srijedom od 7,30 sati do 18,00 sati
ispiši stranicu ispiši stranicu