Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

Nada MiloševićPročelnica: Nada Milošević, dipl.iur.

Administrativna tajnica: Nela Milković

NADA MILOŠEVIĆ rođena je u Karlovcu. Osnovnu i školu i gimnaziju završila je u Rijeci, a Pravni fakultet u Nišu. Radila je kao pravnica, sutkinja i odvjetnica u Rijeci, a od 2003. godine u Primorsko-goranskoj županiji obavljala je poslove pravne savjetnice, vršiteljice dužnosti voditeljice Kabineta župana, predsjednice Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji te privremene pročelnice Ureda Županije.

Adresar
Kontaktirajte nas

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je s dvije unutarnje ustrojstvene jedinice te su srodni poslovi i zadaci funkcionalno razvrstani prema skupinama djelatnosti:

 1. pomorsko dobro i koncesije
 2. promet i veze

Odsjecima rukovode voditelji odsjeka.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • poticanje, usklađivanje i ravnomjerni razvoj cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa i veza na području Županije te brigu o prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave sa sjedištem Županije;
 • provođenje postupka prikupljanja i pripreme dokumentacije te izrada prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja;
 • provedbu geodetskih i parcelacijskih elaborata u katastarskim evidencijama i zemljišnim knjigama za utvrđene granice pomorskog dobra, vođenje evidencije granica pomorskog dobra te pripremanje i dostavljanje podataka za izradu GIS-a granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru;
 • davanje koncesija na pomorskom dobru, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;
 • praćenje i analiza stanja na pomorskom dobru te izradu stručne dokumentacije;
 • planiranje, sudjelovanje i provedbu saniranja, održavanja, modernizacije i izgradnje pomorskog dobra, odnosno lučke podgradnje i nadgradnje u lukama županijskog i lokalnog značaja te poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru;
 • brigu o zaštiti mora i priobalja te praćenja provedbe ugovora o čišćenju akvatorija Jadranskog mora na području Županije;
 • poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka;
 • poticanje, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području cesta i cestovnog prometa te usklađivanje i koordinaciju ravnomjernog održavanja županijskih i lokalnih cesta;
 • poticanje programa i projekata u cilju edukacije iz sigurnosti cestovnog prometa te praćenje i analiza sigurnosti prometa na javnim cestama:
 • izdavanje dozvola i vođenje upisnika izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika;
 • poticanje programa i projekata s ciljem održavanja aerodroma, razvoja i povećanja zračnog prometa na području Županije te praćenje realizacije;
 • poticanje programa i projekata s ciljem uspostavljanja i održavanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom;
 • praćenje realizacije;
 • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
 • predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe;
 • izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe;
 • donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom.

 

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja i druge poslove iz područja pomorstva, prometa i veza koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.


 

Obrasci koji se koriste u domeni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

 

ispiši stranicu ispiši stranicu