Upravni odjel za za opću upravu i upravljanje imovinom

Branka IvandićPročelnica: Branka Ivandić, dipl.iur.
Administrativna tajnica: Angelina Gardijan

BRANKA IVANDIĆ rođena je u Ustikolini (BiH). Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U svom je radnom vijeku radila kao pravnica specijalizirana za kadrovske i opće poslove. U Primorsko – goranskoj županiji obavljala je poslove pomoćnice pročelnika, pročelnice Ureda Župana i pročelnice Upravnog odjela za imovinu i opće poslove, a od 2001. godine do 2003. godine obavljala je i poslove predstojnika Ureda državne uprave. Dobitnica je posebnog priznanja za doprinos razvoju područne i lokalne samouprave.

Adresar
Kontaktirajte nas

Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu Županije, izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije te uređivanje vlasničko-pravnih odnosa;
 • savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima;
 • izradu izvješća o rješavanju predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;
 • rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;
 • izradu nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela;
 • provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi;
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije;
 • ostvarivanje prava Župana i njegovih zamjenika temeljem profesionalnog obavljanja dužnosti;
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda Primorsko-goranske županije;
 • razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem;
 • uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta);
 • provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara;
 • investicijsko i tekuće održavanje imovine u vlasništvu Županije te održavanje poslovnih prostora danih na korištenje Županiji;
 • nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela;
 • osiguranje službenika i namještenika te imovine Županije i vođenje postupka za naplatu štete;
 • obavljanje pomoćno-tehničkih poslova;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primatelja akata na području Županije.
 • promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama;
 • vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu;
 • pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;
 • vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača, te izdavanje potvrda iz iste;
 • osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe;
 • vođenje registra udruga u informatičkom obliku;
 • vođenje zbirke isprava udruga te izdavanje potvrda iz istih;
 • provođenje postupka likvidacije udruga;
 • provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga;
 • upis stranih udruga u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga, te izdavanja potvrda iz istih;
 • odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći;
 • vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom obavlja i druge poslove iz područja upravljanja imovinom, službeničkog sustava, uredskog poslovanja, opće uprave, zaštite na radu i zaštite od požara koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

 

Podatci o mjestima rada, uredovnom radnom vremenu i kontakt podatci su na poveznici: Uredovno radno vrijeme

Korisne informacije i obrasci o besplatnoj pravnoj pomoći dostupni su na poveznici: Besplatna pravna pomoć

Korisni obrasci koji se odnose na opću upravu i udruge dostupni su na poveznici: Opća uprava i udruge

Podatci o matičnim uredima u Primorsko-goranskoj županiji dostupni su na poveznici: Matični uredi

 

ispiši stranicu ispiši stranicu