Upravni odjel za turizam poduzetništvo i ruralni razvoj

Melita RaukarPročelnica: Melita Raukar

MELITA RAUKAR rođena je u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Viškovu, a Srednju ekonomsku školu i Ekonomski fakultet, smjer Management, u Rijeci. Radila je na poslovima financijskog analitičara u banci, kao pročelnica za proračun i financije u Općini Viškovo a od ožujka 2004. do ožujka 2016. godine bila je unutarnji revizor i kasnije voditeljica Ureda unutarnje revizije Primorsko goranske županije. Stručno je ovlašteni unutarnji revizor za javni sektor i bila je, u dva mandata, članica Vijeća za unutarnje financijske kontrole pri Ministarstvu financija. Kao ovlašteni revizor članica je i Hrvatske revizorske komore.

Administrativna tajnica: Tea Antunović Pugelj

Adresar
Kontaktirajte nas

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma u skladu sa strateškim planovima razvoja turizma Županije i suradnju s turističkim zajednicama i strukovnim udruženjima iz područja turizma;
 • praćenje stanja u području gospodarstva, predlaganje i provođenje mjera promicanja razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;
 • suradnju s domaćim i stranim institucijama, udruženjima i centrima koji se bave razvojem poduzetništva i inovacija;
 • praćenje provedbe nacionalnog programa ruralnog razvoja te pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera ruralnog razvoja u Županiji u području poljoprivrede poduzetništva, turizma i šumarstva;
 • praćenje stanja u području poljoprivrede, predlaganje i provođenje programa i mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;
 • praćenje dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup, te pripremanje i sudjelovanje u provedbi programa i mjera okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
 • predlaganje i provođenje programa i mjera razvoja u području šumarstva i drvoprerađivačke industrije i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;
 • primjena propisa iz područja lovstva, a posebice provođenje postupaka davanja u zakup zajedničkih lovišta, te predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;
 • primjena propisa iz područja zaštite životinja, a posebice sudjelovanje u pripremi i predlaganju akata i mjera kojima se uređuje zaštita napuštenih i izgubljenih životinja te praćenje izvršenja;
 • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a u kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar;
 • izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih;
 • izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja;
 • utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima;
 • utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata;
 • razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu;
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;
 • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča;
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju;
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine;
 • izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara;
 • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga prestanka zadruge u zakonom propisanim slučajevima;
 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
 • obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj obavlja i druge poslove iz područja gospodarstva, ruralnog razvoja, turizma, poduzetništva poljoprivrede, lovstva i šumarstva koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost

Podaci o mjestima rada i kontakt podaci nalaze se na poveznici: Mjesta rada i kontakti

Korisni obrasci koji se odnose na poslove gospodarstva nalaze se na poveznici : Obrasci gospodarstvo

Korisni podaci koji se odnose na poslove turizma nalaze se na poveznici : Obrasci turizam

Upute za plaćanje pristojbi nalaze se na poveznici : Uputa za plaćanje pristojbi

ispiši stranicu ispiši stranicu

Projekti Primorsko-goranske županije

Prev Next