171. Kolegij Župana - 9. siječnja 2017. godine

Dnevni red

 1. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Prirodoslovnog muzeja Rijeka
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad Krk
 3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi radova na izgradnji lučice Grabar IV-faza na otoku Cresu
 5. a) Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata
 6. Financiranje pomoćnika u nastavi u drugom polugodištu školske 2016./2017. godine
 7. Prijedlog financijskog plana i Plana rada trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. za 2017. godinu
 8. Prijedlog programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na prijedlog Pravilnika o plaćama Javne ustanove "Priroda"
 10. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 11. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za održavanje informatičkog sustava županijske riznice domova za starije osobe u 2017. godini
 12. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija
 13. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju "Fortica" i Domu "Marko A. Stuparić" u 2017. godini
 14. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za rad članova upravnih vijeća domova za starije osobe u 2017. godini
 15. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za podmirenje troškova zakupa Doma "Marko A. Stuparić"- dislocirane jedinice Cres u 2017. godini
 16. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2017. godini
 17. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi
 18. a) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Dionizije Mikuličić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području grada Malog Lošinja
  b) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Estela Vlašić,dr.med.,spec. pedijatrije, djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece
  c) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Jasenka Dorčić, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine
  d) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Ljiljana Jurović, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području grada Rijeke
  e) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Marina Traven, zdravstvena zaštita žena na području grada Rijeke
  f) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Šime Mužić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području grada Malog Lošinja
 19. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Volosko-k.č.br. 385/14 Hrvatskoj elektroprivredi – operatoru distribucijskog sustava d.o.o.
 20. Prijedlog odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunger
 21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za predmet nabave "Laboratorijski potrošni materijal (5) za biokemijski analizator s najmom uređaja za ispostavu Rijeka Doma zdravlja Primorsko-goranske županije za 2017. godinu"

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu