160. Kolegij Župana - 10.10.2016.

Dnevni red

 1. a) Informacija o inicijativama za izmjenu i dopunu Prostornog plana Primorsko-goranske županije s Prijedlogom odluke o utvrđivanju projekta "Golf resort Matalda" projektom od interesa za Primorsko-goransku županiju
  b) Nacrt prijedloga Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 2. Nacrt prijedloga Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.
 3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za uzgoj riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj
 5. a) Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje aquaguna na području Vele Plaže, Općina Baška, otok Krk
  b) Davanje mišljenja na Prijedlog rješenja o odbijanju ponude trgovačkog društva Aqua-gan d.o.o. u postupku davanja koncesije za aquagun na području Vele Plaže, Općina Baška
 6. a) Izvješće o provedbi projekta "E-županija"
  b) Prijedlog izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 4. faze projekta "E-županija"
 7. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o III. odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  d) Prijedlog odluke o III. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak u 2016. godini
 9. a) Financiranje pomoćnika u nastavi u sklopu projekta "Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji" za školsku 2016/2017 godinu
  b) Financiranje pomoćnika u nastavi iz Proračuna Primorsko-goranske županije u  2016. godini
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje:
  - Ugovora za sanaciju klizišta na LC 58075 Grižane-Mavrići-Podbadanj, lokalitet Podbadanj - hitna intervencija 
  - Ugovora za sanaciju nestabilnog pokosa na ŽC 5062, lokalitet Jargovo
 11. Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta "Primorsko-goranska županija - prijatelj djece"
 12. a) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2016. godinu
  b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2016. godinu
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice na visinu iznosa povećanih troškova obrazovanja u školskoj 2016./2017. godini
 14. Prijedlog rasporeda sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu za financiranje troškova najma Omladinskog odmarališta Punat za potrebe izvođenja nastave
 15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta:
  - Osnovne škole "dr. Andrija Mohorovičić", Matulji
  - Osnovne škole Omišalj, Omišalj,
  - Osnovne škole Viktora cara Emina, Lovran
 16. Prijedlog izmjene rasporeda proračunskih sredstava za kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi u 2016. godini
 17. Prijedlog odluke o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
 18. Prijedlog odluke o odabiru projekata za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 19. Prijedlog drugih izmjena programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 20. Prijedlog dodatka 3 Sporazumu o partnerstvu za projekt "ECOSEA"
 21. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu