154. Kolegij Župana - 29.8.2016.

Dnevni red

  1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske
      županije za 2016. godinu

  2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru
      za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali
      Podkujni otok Unije, Grad Mali Lošinj

  3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru
      za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab

  4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu
      pomorskog dobra trgovačkom društvu HEP operator distribucijskog sustava d.o.o.
      za izgradnju i održavanje 20 kV kabelskog priključka TS 20/0,4 kV Mel, Grad Rab

  5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu
      pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica - Krk

  6. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za
      gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski

  7.a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab
         za zaključivanje ugovora o građenju za izvođenje građevinskih radova na
         trajektnom pristaništvu u luci Lopar
     b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab
         za zaključivanje ugovora o građenju za izvođenje građevinskih radova na
         trajektnom pristaništvu u luci Lopar

  8. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za
      provedbu Programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne
      skrbi u 2016. godini

  9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava jedinicama lokalne samouprave u
      sklopu programa "Županija prijatelj djece"

  10. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb
        Primorsko-goranske županije

  11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje    
        ovisnosti Primorsko-goranske županije

  12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o II. izmjenama i dopunama
        Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja
        Primorsko-goranske županije

  13. Prijedlog raspodjele dopunskih sredstava za financiranje troškova rada vijeća i
        predstavnika nacionalnih manjina za Primorsko-goransku župniju za 2016.
        godinu

  14. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o
        zaštiti prirode

  15. Informacija o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji
        Primorsko-goranske županije za 2105. godinu


Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu