143. Kolegij Župana - 23.5.2016.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj
 2. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Veli Mel u Kamporu, Grad Rab
 3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu "Ponikve-voda" d.o.o. za izgradnju i korištenje CS 6 sa sigurnosnim preljevom u uvali Vodotoč, Općina Omišalj
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju i proširenje sustava odvodnje na području Grada Rijeke, podsustav Kantrida – Zamet, vod K1, K1.1
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Jadrišćica, otok Cres, Grad Mali Lošinj
 6. Izvješće o broju izdanih koncesija i prikupljenim sredstvima na pomorskom dobru, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom u 2015. godini
 7. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2015. godinu (na propisanom obrascu Ministarstva financija)
 8. Izvješće o naplati potraživanja po
  - ugovoru o koncesiji za distribuciju plina na postojećem distribucijskom sustavu za područje Grada Rijeke
  - ugovoru o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na sustavu koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav za područje 1b "Priobalje i otok Krk" u Primorsko-goranskoj županiji
 9. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 10. a) Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 "Rab" i VIII/129 "Dubračina"
  b) Utvrđivanje početne cijene lovozakupnine za zajedničko otvoreno lovište broj VIII/102 "Rab"
  c) Utvrđivanje početne cijene lovozakupnine za zajedničko otvoreno lovište broj VIII/129 "Dubračina"
 11. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Gradu Vukovaru za sufinanciranje obnove vukovarskog vodotornja
 12. a) Prijedlog odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog plana pozivanja članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije
  c) Prijedlog poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije
  d) Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije
  e) Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-goranske županije
 13. a) Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 14. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za iskaz interesa (neobvezujući) za izgradnju potencijalnih turističkih smještajnih kapaciteta u sklopu Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe "Mali Kartec"
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za izvođenje radova na sanaciji cjevovoda unutar  k.č.br. 14590/1, k.o. Delnice, trgovačkom društvu Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice
 18. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i ugostiteljske terase ispred Ville Eva, Općina Omišalj 
 19. a) Izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Izvještaj o radu upravnih vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije na donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije godine (2016.-2018.) u postupku javne nabave za "Usluge čišćenja prostora zdravstvene djelatnosti, pripadajućih ureda i okoliša - Dom zdravlja PGŽ, ispostava Rijeka i Opatija"
 21. Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu