139. Kolegij Župana - 25.4.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave PGŽ za 2016. godinu
 2. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 3. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini
 4. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2016. godini
 5. a) Izvješće o provedbi projekta "Centar za dobrobit životinja"
  b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o imenovanju voditelja projekta za provedbu razvojnog projekta "Centar za dobrobit životinja"
 6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali raj, Ičići, Grad Opatija
 7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica
 8. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj
 9. a) Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju županijske linije u obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu Crikvenica-Šilo
  b) Sporazum o zajedničkom financiranju županijske linije Crikvenica-Šil
  o
 10. a) Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u obalnom i linijskom pomorskom putničkom prometu Rab-Lun
  b) Sporazuma o zajedničkom financiranju međužupanijske linije Rab-Lun
 11. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
 12. Nacrt prijedloga Odluke o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće
 13. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016.godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016.godinu
 14. Prijedlog rasporeda sredstava na poziciji 420603 "Specijalizacije doktora medicine" za Lječilište Veli Lošinj
 15. Prijedlog Partnerskog sporazuma između Vodećeg partnera i partnera na projektu SIMPLA - održivo i integrirano multisektorsko planiranje
 16. Prijedlog sporazuma o partnerstvu na izradi glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran
 17. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u programima iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova za školu stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2016."
 18. Prijedlog raspodjele sredstava Državnom hidrometeorološkom zavodu za sufinanciranje projekta Pomorski centar u Rijeci
 19. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Klara Rašetina, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine)
 20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Thalassotherapie Opatija-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
 21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta "Thalassotherapie" Opatija - specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
 22. Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku 2016./2017. godinu
 23. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Viktora Cara Emina, Lovran za prodaju nekretnine u Tuliševici
 24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za postavljanje sprava za igranje za djecu na dijelu nekretnine u Lokvama u suvlasništvu Primorsko–goranske županije (k.č. br. 3160, k.o. Lokve)
 25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lokve za pokretanje postupka za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu izgrađenu na nekretnini označenoj kao k.č. br. 3160, k.o. Lokve, u suvlasništvu Primorsko-goranske županije
 26. Razmatranje ponude Rijekakina d.o.o. za ostvarivanje prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 27. a) Informacija o održavanju 5. sjednice glavne skupštine grupacije "Srednjeeuropskog transportnog koridora europske skupine teritorijalne suradnje" (CETC-EGTC) dana 5. svibnja 2016. g.
  b) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Glavnu skupštinu i Nadzorni odbor "Srednjeeuropskog transportnog koridora europske skupine teritorijalne suradnje" (CETC-EGTC)
 28. Prijedlog rasporeda sredstava TD Rea Kvarner d.o.o. za provođenje projekta "Unije - samoodrživi otok"
 29. a) Analiza provedenih mjera energetske učinkovitosti u 2015. godini - DOPUNA
  b) Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 30. Prijedlog odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte iz područja zdravstva u 2016. godini
 31. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (kultura)
 32. a) Prijedlog za pristupanje Primorsko-goranske županije osnivanju trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. 
  b) Prijedlog društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu