130. Kolegij Župana - 22.2.2016.

Dnevni red

 1. a) Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini
  b) Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko–goranske županije za 2016. godinu
 2. a) Prijedlog izmjene koncepcije korištenja prostora kompleksa Stara Sušica
  b) Izvješće o realiziranim aktivnostima i problemima na provedbi projekta Stara Sušica
 3. Informacija o rezultatima realizacije projekta "Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more (ADB multiplatform)" odobrenog za sufinanciranje iz sredstava transnacionalnog programa jugoistočna Europa
 4. Izvješće o tijeku provedbe postupka prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za 2013. godinu
 5. Plan i program rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 6. a) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na privremeni Statut Osnovne škole Malinska-Dubašnica
  b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Statuta Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan", Krk
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu diobene bilance
 7. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Psihijatrijske bolnice Rab
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Psihijatrijske bolnice Rab
 10. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladislavi Sobol, kupcu dionica s popustom trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gordani Stojić, kupcu dionica s popustom trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o., na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka
 11. a) Prijedlog upute o postupanju u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 
  b) Prijedlog odluke o određivanju koordinatora aktivnosti prilikom sastavljanja izjave o fiskalnoj odgovornosti
 12. Informacija o prijavi projekta "Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana" na natječaj  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine"

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu