107. Kolegij Župana - 7.9.2015.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. a) Informacija o novom Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
  b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Upute o načinu praćenja provedbe zaključaka Župana i Županijske skupštine
 4. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i drugim pravima Župana i zamjenika Župana Primorsko–goranske županije
 5. Nacrt prijedloga Odluke o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2015. godini
 6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
 7. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Thalassotherapie Opatija
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
 9. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
 10. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj
 11. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres
 12. Nacrt prijedloga Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 13. a) Informacija o tijeku realizacije izgradnje i uređenja Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta HAZADR
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dodatne radove za dovršenje izgradnje i uređenja Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta HAZADR
  c) Prijedlog odluke o korištenju proračunske zalihe iz Proračuna PGŽ za 2015. godinu radi osiguranja sredstava za dodatne radove za dovršenje izgradnje i uređenja Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora
 14. Informacija o provedenim izborima za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju
 15. Prijedlog II. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01. 04. do 30. 06. 2015.
 16. Prijedlog rasporeda sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu
 17. Prijedlog odluke o pristupanju Primorsko-goranske županije udruzi ,"Liga protiv raka Primorsko-goranske županije"
 18. Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "ADRIATinn – jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost
 19. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta Streljana "Kovačevo" na Grobničkom polju-Općina Čavle
  b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj"
  c) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta gospodarskog korištenja prostora Stara Sušica
 20. Informacija o pripremi redovne Skupštine trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. Delnice
 21. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaključivanja sporazuma o izvansudskoj nagodbi s Jadranskim osiguranjem d.d.
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu