101. Kolegij Župana - 6.7.2015.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. a) Prijedlog teksta javnog poziva za iskaz interesa (neobvezujući) za realizaciju projekta "Dom za starije i nemoćne osobe-gerontološki centar Volosko"
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za iskaz interesa (neobvezujući) za realizaciju projekta "Dom za starije i nemoćne osobe-gerontološki centar Volosko"
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Zabodarski, Grad Mali Lošinj
 4. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Englez na otoku Koludarac, Grad Mali Lošinj
 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
 6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
 7. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje Ugovora br. 05/2015 o izradi glavnog projekta dogradnje lukobrana u luci Krk
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje Ugovora br. 06/2015 o izradi idejnog projekta dogradnje i rekonstrukcije luke Punat
 8. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za realizaciju programa "Županija prijatelj djece"
 9. Prijedlog izmjene rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa izvaninstitucijske skrbi (pomoć u kući) u jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara u 2015. godini
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika Ljekarne Jadran
 11. Prijedlog rasporeda sredstava za ulaganja u objekte Kliničkog bolničkog centra Rijeka
 12. Prijedlog rasporeda sredstava namijenjenih za tekuće donacije sa svrhom sufinanciranja manifestacije "170 godina turizma na otoku Cresu"
 13. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu